Nové střechy

Střecha nejen chrání budovu před povětrnostními vlivy, ale tvarem a barvou spolupůsobí na celkový vzhled stavby.

Firma JIRSÍK & VARTA  vám zhotoví novou střechu takzvaně „na klíč“. Dále opravujeme a rekonstruujeme střechy všech typů, zajišťujeme veškeré tesařské, pokrývačské a klempířské práce, stavíme komíny, měníme hromosvody.

Dodávka díla „na klíč“ je realizována dle níže uvedených kroků.


1. Osobní návštěva

Osobní návštěva na stavbě nebo firmě, předání dokumentů stavby, u rekonstrukce prohlídka střešního pláště, konzultace o vhodné střešní krytině v závislosti na sklonu, členitosti střechy a povětrnostních podmínkách stanoviště.


2. Cenová nabídka

Na základě poptávky vám zpracujeme orientační cenovou nabídku, která obsahuje veškeré dohodnuté práce a dodávky (předání osobně, emailem, telefonicky ap.) Tato cenová nabídka je zdarma. Na přání dále můžeme zhotovit zpracování položkového rozpočtu na veškeré stavební prvky a práce a na ostatní dodávky, nutné k úspěšné realizaci (odvoz suti, zábor chodníku,stavba lešení ap.) Tento položkový rozpočet je v případě realizace díla zhotoven zdarma, jinak za úplatu dle dohody.


3. Smlouva o dílo

Po projednání dodávek materiálů a prací, technologického postupu prací, časového harmonogramu a dalších podrobností ohledně díla je zpracována Smlouva o dílo, kde jsou uvedeny adresy a jména účastníků smlouvy, termíny nástupu na sjednané práce a doby trvání realizace, cena díla, způsob platby a splatnosti faktur, záruky apod. Nedílnou součástí smlouvy je i rozpočet. Na opravy a menší zakázky používáme zjednodušené smlouvy nebo objednávky.


4. Realizace stavby

 • Dle druhu a náročnosti díla je organizována stavba asi takto:
 • Příprava stavby na dílně - ohýbání plechů, plán stavby, nakládka lešení a strojů, nakládka materiálu apod.
 • Nástup na stavbu, zajištění stavby, záboru chodníku , převzetí staveniště, zápis do stavebního deníku atd.
 • Stavba lešení, vrátku, pochůzných lávek apod.
 • Zajištění a doprava kontejneru na odpad (při rekonstrukci)
 • Návoz veškerého materiálu , nebo návoz pravidelný dle spotřebovaného materiálu
 • Při rekonstrukci demontáž krytiny, krovu, hromosvodu aj. prvků střechy, nebo jen částečná demontáž střechy a pokrytí fólií nebo lepenkou v jednom dni, popřípadě zabezpečení střechy krycí plachtou.
 • Výměna vadných částí střechy - desky, krov, apod.
 • Zednické práce a opravy - komíny, věnec, zdivo
 • Tesařské práce - výměna krovu, nový krov, chemická ochrana dřeva, nové bednění apod.
 • Klempířské a pokrývačské práce - oplechování střechy (štíty, okap, komíny, úžlabí ...), montáž okapových háků a žlabů, pokrytí fólií, lepenkou, laťování střechy, pokrytí krytinou, řezy krytiny v úžlabí, nároží, zhotovení hřebene a odvětrání střechy, sněhových zábran, montáž střešních oken, výlezů, a další práce spojené s druhem krytiny a typem střechy.
 • Denní hrubý úklid staveniště, nakládka odpadů, zajišťování střechy proti zatečení
 • Dokončení stavby, zametení nebo vyčištění střechy (krytiny), úklid kolem domu a na půdě (pokud není dohodnuto jinak), odvoz kontejneru a likvidace odpadu na skládce
 • Bourání lešení a odvoz veškerého materiálu


5. Předání hotového díla

Po zhotovení díla a ukončení všech objednaných prací je dílo předáno objednateli a o tomto předání je zhotoven zápis do stavebního deníku a dále sepsán předávací protokol , který slouží zároveň jako záruční list na práce. Dále budou předány i případné další záruční listy, prohlášení o shodě apod.


.

Kde nás najdete?